Aktivnosti

Radionice

Treneri i psihoteraputi RAIP-a veoma često organizuju radionice iskustveno-edukativnog tipa. Radionice imaju za cilj promovisanje psihodrame, upoznavanje budućih edukanata s osnovama psihodramskog rada, integrisanje psihodrame i drugih akcionih tehnika kroz radioničarski pristup. Od svog osnivanja, održali smo preko 30 radionica u regionu (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska) kao i u Velikoj Britaniji i Irskoj.

Održane radionice RAIP-a

Transgeneracijsko emocionalno mapiranje (2010)

Psihodrama u radu s decom i adolescentima (2011)

Psihodramska prorada TA skripta (2011)

Akcioni pristup u analizi ego stanja (2011)

Psihodramska prorada emocionalnog skripta (2011)

Primena psihodrame i akcionih tehnika u grupnom radu (2012)

Elementi telesne psihodrame i rad s teškim emocijama na grupi (2012)

Rad sa ženama, žrtvama ratne traume (2012, Oxford)

Integrativni akcioni pristup u radu sa traumom (2012)

Upotreba psihodramskih i akcionih metoda u edukaciji (2013)

Korišćenje akcionih tehnika u superviziji i evaluaciji (2013)

Mapiranje rodnih uloga (2013)

Osnove akcionih tehnika i njihova primena u grupnom radu (2013)

Treninzi

Treneri RAIP-a su takođe aktivni i u savetodavnom radu, kao i u organizovanju radionica i obuka. Specifičnost našeg pristupa je u integrisanju akcionih i ekspresivnih tehnika u organizacionom radu, unapređivanju znanja i veština u HR menadžmentu, ali i u veštinama vođenja grupa, team building-u, kao i u procenjivanju kapaciteta zaposlenih, timova i organizacija.

Na osnovu potreba naručilaca kreiramo neophodne modele procene, edukacije, a kasnije i evaluacije.

Neki od treninga koje smo organizovali: Poboljšanja veština facilitacije, Veštine medijacije, Veštine pregovaranja, Menadžment u ljudskim resursima, Napredni kurs menadžmenta u ljudskim resursima, Izgrađivanje tima, Upravljanje konfliktima, Participativni pristup odlučivanju, Veštine prezentacije, Uvođenje rodne ravnopravnosti u programe (Gender mainstreaming), Izgrađivanje tima, Upravljanje timom, Upravljanje konfliktima, Veštine prezentacije, Unapređivanje veština komunikacije, Efektivna supervizija, Intergacija grupe i rad na grupnoj dinamici, Tehnike i procedure evaluacije postignuća, Veštine koučinga.

Regionalne konferencije

Do sada smo odrzali četiri regionalne konferencije sa preko 100 učesnika na svakoj, U Beogradu, Novom Sadu i Sremskim Karlovcima.